Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Steen BV geregistreerde URL- en domeinnamen. Van Steen BV kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit beleid wijzigen.

Door toegang te zoeken tot de World Wide Web pagina’s van Van Steen BV, geeft u aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, is het u niet toegestaan deze site te gebruiken.

Het copyright voor de inhoud van de World Wide Web pagina’s berust bij Van Steen BV. Alle rechten die in deze voorwaarden niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van het geheel of een deel van deze inhoud, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Steen BV, behalve voor zover in overeenstemming met de volgende uitzonderingen.

Gebruik van deze site en de inhoud van de site is alleen toegestaan met persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het gebruik van nieuwsberichten en vacatures die zijn geclassificeerd als openbaar, is toegestaan in openbare publicaties, mits de bron van de informatie expliciet wordt vermeld. Deze site en de inhoud van de site staan u ter beschikking om naar eigen goeddunken te gebruiken. Van Steen BV behoudt zich het recht voor om de pagina’s te wijzigen of de toegang tot deze pagina’s te ontzeggen. Met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en inhoud van deze pagina’s, wordt geen enkele garantie gegeven. Van Steen BV is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade, gederfde winsten of onderbrekingen van de bedrijfsactiviteit die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de verstrekte informatie via de Word Wide Web pagina’s, zelfs niet als Van Steen BV op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Om andere sites makkelijk toegankelijk te maken, is het mogelijk dat Van Steen BV links opneemt naar sites die de eigendom zijn van en die beheerd worden door derden. Wanneer u een link gebruikt om een dergelijke site te bezoeken erkent u dat Van Steen BV geen controle heeft over de inhoud van die site en geen enkele verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor materiaal dat is gemaakt en wordt gepubliceerd door dergelijke derden. Bovendien impliceert een link naar een site die niet door Van Steen BV wordt beheerd, niet dat Van Steen BV die site en de op de site vermelde producten en services onderschrijft.

Indien u digitaal materiaal opstuurt naar één van onze servers, bijvoorbeeld via e-mail of de World Wide Web pagina’s van Van Steen BV, verklaart u dat: (a) het materiaal geen items bevat die illegaal zijn of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie; (b) u al het redelijkerwijs mogelijke zult doen om ervoor te zorgen dat het ingestuurde materiaal vrij is van virussen en andere besmettelijke of destructieve functies; (c) u de eigenaar bent van het materiaal of het onbeperkte recht hebt om het aan ons te leveren, (d) u ermee instemt geen gerechtelijke actie tegen ons te ondernemen met betrekking tot het opgestuurde materiaal en ons schadeloos te stellen indien een derde partij gerechtelijke actie tegen ons onderneemt met betrekking tot het door u ingestuurde materiaal.